نصب ساندویچ پانل

نصب انواع ساندویچ پانل

Posted By : Administrator 1396/10/06
نصب ساندویچ پانل سقفی ودیواری

 برای نصب ساندویچ پانل باید به نکات بسیار مهم توجه کرد با در نظر گرفتن شرایط سازه و مشخصات ضخامت و طول وعرض وارتفاع سازه و نوع و مدل ساندویچ پانل دیواری وساندویچ پانل سقفی و تعداد پیچ ومهره ها و اتصالات در تنظیم ساندویچ پانل وترکیب سازه بسیار مهم است . باید با کنار هم قرار دادن ساندویچ پانل و مرتب بودن نر ومادگی ساندویچ پانل و درهم جفت بودن ساندویچ پانل براحتی آن را آببندی ودرز گیربی کرد  تبادل حرارت در قسمت اتصال خیلی کمتر می شود و یا به طور کلی در ساز های سردخانه ای انجام نمی گیرد . برای نصب ساندویچ پانل باید به تاشدگی ابتدایی و انتهایی  پانل  و حفاظ کناری و ستیغ وتک تیغ و دیواره تک شیب و جزئیات لچکی و ناودانی بیرونی واتصال سقف ودیوارها و پانل به پانل و اتصال دیوار به سقف شیبدار  و جزئیات دیوار بیرونی و جزئیات  گوشه داخلی و جزئیات سقف به دیوار و سیل دیوار بتنی باید توجه کردتمامی موارد ذکر شده در یک سازه باید در نظر گرفته شود و دقیق اجرا شود

نصب ساندویچ پانل سقفی

باید در چسباندن ساندویچ پانل سقفی به چسبندگی درز ساندویچ پانل  به یکدیگر دقت بسیار داشت به جفت شدن پانل ها در کنارهم در سقف و اتصال به شاسی یاسازه وناودانی ونصب فلاشینگ و آبرو برای آببندی آن دقت کردو عایق ساندویچ پانل سقفی عایق پلی یورتان می باشد . بادر نظر گرفتن نوع کاربری سازه و عایق بودن سقف سازه در برابر حرارت وبرودت ووزن کم ساندویچ پانل سقفی و قابلیت شستشوی ساندویچ پانل  در مناطق مختلف و شرایط آب وهوایی مختلف را کاملا توجه داشت.

نصب ساندویچ پانل دیواری

 برای ساخت ساز ه ونصب ساندویچ پانل دیواری باید اول زیر سازی انجامشود ومساحت سازه را به طور کامل در نظر گرفت و بعداز زیر سازی اسکلت سازی  و وستون ها ودیوار های جداکردنی ودیوار های پیرامونی رادر نظر گرفت و نسبت به شرایط سازه دیوارهابه صورت عمودی وافقی بسته به شرایط سازه می توان دیوار روی هم اتصال داد و دیوارها درچه نوعی باشد دیوار شیاردارد وصاف وپیچ مخی که هرکدام نوع نصب آن با یکدیگر متفاوت می باشد.

شرایط نصب ساندویچ پانل

برای نصب ساندویچ پانل باید به ابزار نصب ساندویچ پانل توجه کرد و به نحوه قرارگیری نر ومادگی پانل ها جهت آببندی و واستفاده از ابزار وواشرهای مخصوص و استفاده از چسب و درزگیر برای عایق بندی و در نهایت تمامی سازه را کنترل کرد تا به خوبی نصب وآببندی شده باشد.

اخبار مشابه